ทำพาสปอร์ตเอกสารอะไรบ้าง: คำแนะนำสำหรับการจัดเรียง

ทำพาสปอร์ตเอกสารอะไรบ้าง: คำแนะนำสำหรับการจัดเรียง

ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | Passport | หนังสือเดินทาง

Keywords searched by users: ทํา พา สปอร์ต เอกสาร อะไร บ้าง เอกสารทําพาสปอร์ต 2565ครั้งแรก, ทําพาสปอร์ต เอกสาร ครั้งแรก, ทําพาสปอร์ต ราคา 2566, ทําพาสปอร์ต ที่ไหน, เอกสารทําพาสปอร์ต 2566 อายุไม่ถึง20, ทําพาสปอร์ต 2566 ฟรี, ทําพาสปอร์ต ออนไลน์, ทําพาสปอร์ต เสาร์ อาทิตย์ 2566

ทำพาสปอร์ตคือกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ พาสปอร์ตเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ ทํา พา สปอร์ต เอกสาร อะไร บ้าง คือเป็นการเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อขอหนังสือเดินทางหรือเรียกว่าพาสปอร์ต

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับกระบวนการทำพาสปอร์ต และเอกสารที่จำเป็นต้องมีในการทำพาสปอร์ตแต่ล่ะครั้ง รวมถึงขั้นตอนการทำพาสปอร์ตในปี 2565ครั้งแรก และที่มาของเอกสารที่จำเป็นในการทำพาสปอร์ตเอกสารครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีส่วนของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

เอกสารทําพาสปอร์ต 2565ครั้งแรก

เมื่อคุณต้องการทำพาสปอร์ตเอกสารครั้งแรกในปี 2565 คุณจะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้:

1. เอกสารแสดงตัวตน: คุณต้องแสดงเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณต้องแสดงหนังสือเดินทางแทน

2. หนังสือเดินทางเดิม: ถ้าคุณมีหนังสือเดินทางเดิมอยู่แล้ว คุณต้องนำมาแสดงเพื่ออ้างอิงรายละเอียดของคุณ เช่น ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

3. สำเนาเอกสารสัญญาณหยุดการทำหนังสือเดินทางเดิม (กรณีที่สูญหาย): หากคุณไม่มีหนังสือเดินทางเดิมอยู่ คุณต้องไปยื่นรายงานที่แผนกตำรวจ เพื่อขอเอกสารสัญญาณหยุดการทำหนังสือเดินทางเดิม เพื่อนำมาแสดงในการทำพาสปอร์ตครั้งแรก

4. รูปถ่าย: คุณต้องนำรูปถ่ายของตนเองมา จำนวน 2 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายสี หมุดเรียงจากปิดทรงซ้ายไปขวา ในรูปห้ามมีการแต่งกายใส่แว่นตาที่มีแว่นต้องไม่มีกรอบ

5. เอกสารยืนยันตำแหน่ง: คุณต้องเตรียมเอกสารที่ยืนยันตำแหน่งปัจจุบันของคุณ เช่น ทะเบียนบ้าน หนังสือบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองการทำงาน เพื่อยืนยันสถานที่อยู่ปัจจุบันของคุณ

ทำพาสปอร์ต เอกสาร ครั้งแรก

เมื่อคุณต้องการทำพาสปอร์ตเอกสารครั้งแรก คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. ติดต่อกับสถานกงสุลในพื้นที่ของคุณ: เพื่อยื่นเอกสารและขอนัดหมาย เราสามารถทำนัดหมายกับสถานกงสุลออนไลน์หรือโทรศัพท์ที่สถานกงสุลในพื้นที่

2. รับทราบข้อมูลที่จำเป็น: ระหว่างการติดต่อ คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้และขั้นตอนการทำพาสปอร์ต

3. สำรวจเอกสารที่ต้องการ: หลังจากได้รับข้อมูลคุณต้องสำรวจเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำพาสปอร์ต เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางเดิม หรือเอกสารสัญญาณหยุดการทำหนังสือเดินทางเดิม (กรณีที่สูญหาย) และเตรียมเอกสารเหล่านี้ตามที่กำหนด

4. เตรียมรูปถ่าย: หลังจากนัดหมายคุณจะต้องเตรียมรูปถ่ายของตนเองตามที่กำหนด โดยให้รูปเป็นรูปถ่ายกลางแกนตรง สวมใส่เสื้อที่สวยงามและเรียบร้อย ไม่สวมแว่นตาที่มีกรอบ

5. ลงลายมือและเซ็นชื่อ: เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว คุณจะต้องไปที่สถานกงสุลและได้รับแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและลงลายมือ นอกจากนี้คุณยังต้องเซ็นชื่อบนแบบฟอร์มด้วย

6. ชำระค่าบริการ: มีค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต ซึ่งจะต้องชำระเมื่อได้รับการบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการรับประกันความเสียหาย หรือค่าบริการด่วน (หากต้องการ)

7. รอรับพาสปอร์ต: หลังจากที่คุณได้ทำรายการทั้งหมดเสร็จสิ้น คุณจะต้องรอรับพาสปอร์ตใหม่ของคุณ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เมื่อได้รับพาสปอร์ตแล้ว คุณสามารถใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้

Categories: อัปเดต 30 ทํา พา สปอร์ต เอกสาร อะไร บ้าง

ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | passport | หนังสือเดินทาง
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | passport | หนังสือเดินทาง

บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปี ขึ้นไป) สูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี) บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง) พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)เอกสารประกอบ

บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ให้บุคคลอื่นมารับพาสปอร์ตแทน – ใบรับพาสปอร์ตฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบการขอหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางฉบับเดิม (เคยมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว)
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 • สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด หากผู้เยาว์เกิดในต่างประเทศและยังมิได้ทำสูติบัตร บิดามารดาจะต้องติดต่อขอทำสูติบัตรไทย ณ สถานทูตไทยในประเทศที่เด็กเกิด ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง
ทำพาสปอร์ต เอกสารต้องเตรียมอะไรบ้าง?
 • หากทำพาสปอร์ตกรณีครั้งแรก : ประชาชนฉบับจริง
 • หากทำพาสปอร์ตกรณีสูญหาย : บัตรประชาชนฉบับจริงและใบแจ้งความฉบับจริง
 • หากทำพาสปอร์ตกรณีหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ : บัตรประชาชนฉบับจริงและหนังสือเดินทางเล่มเดิม
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

สรุป 45 ทํา พา สปอร์ต เอกสาร อะไร บ้าง

ทำพาสปอร์ต-ต่ออายุพาสปอร์ต 2565 อัพเดทล่าสุด ทำยังไง อ่านเลย
ทำพาสปอร์ต-ต่ออายุพาสปอร์ต 2565 อัพเดทล่าสุด ทำยังไง อ่านเลย
ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไร เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิวฉบับ 2566
ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไร เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิวฉบับ 2566
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | passport | หนังสือเดินทาง
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | Passport | หนังสือเดินทาง – Youtube
การไปทำ Passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง? - เว็บไซต์บุคลากร
การไปทำ Passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง? – เว็บไซต์บุคลากร
ต่อพาสปอร์ต 2566 ใช้อะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน - Bolttech Blog - News & Updates
ต่อพาสปอร์ต 2566 ใช้อะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน – Bolttech Blog – News & Updates
อัปเดต! ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2564 ทำที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
อัปเดต! ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2564 ทำที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ขั้นตอนวิธีการทำ Passport (พาสปอร์ต) การต่ออายุ เอกสารที่ต้องใช้ - Youtube
ขั้นตอนวิธีการทำ Passport (พาสปอร์ต) การต่ออายุ เอกสารที่ต้องใช้ – Youtube
การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี
การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี
Guide Ubon
Guide Ubon
พาไปทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางสาขาใหม่ มีนบุรี Big C สุวินทวงศ์ - Pantip
พาไปทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางสาขาใหม่ มีนบุรี Big C สุวินทวงศ์ – Pantip
ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไร เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิวฉบับ 2566
ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไร เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิวฉบับ 2566
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ทำ Passport ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง | Gng Tips 244 - Youtube
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ทำ Passport ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง | Gng Tips 244 – Youtube
ปักพิกัด จุดทําพาสปอร์ต เชียงใหม่ พร้อมบอกขั้นตอนอย่างละเอียด
ปักพิกัด จุดทําพาสปอร์ต เชียงใหม่ พร้อมบอกขั้นตอนอย่างละเอียด
อัปเดตล่าสุด! รวมพิกัดสถานที่ทำ
อัปเดตล่าสุด! รวมพิกัดสถานที่ทำ “พาสปอร์ต” ทั่วประเทศ มีที่ไหนบ้าง
ทำพาสปอร์ตเด็ก *ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? *ค่าธรรมเนียมเท่าไร? - Youtube
ทำพาสปอร์ตเด็ก *ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? *ค่าธรรมเนียมเท่าไร? – Youtube
ทำพาสปอร์ต ทำที่ไหนดี ใช้เอกสารอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้
ทำพาสปอร์ต ทำที่ไหนดี ใช้เอกสารอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้
ทำ Passport อายุเกิน 15ปี แต่ไม่ถึง 20ปี ใช้อะไรบ้างค่ะ - Pantip
ทำ Passport อายุเกิน 15ปี แต่ไม่ถึง 20ปี ใช้อะไรบ้างค่ะ – Pantip
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว อายุ 10 ปี
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว อายุ 10 ปี
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ทําพาสปอร์ตเด็กยังไง ? - Bolttech Blog - News & Updates
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ทําพาสปอร์ตเด็กยังไง ? – Bolttech Blog – News & Updates
เปิดขั้นตอนทำ
เปิดขั้นตอนทำ “วัคซีนพาสปอร์ต” ไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารรับรองอะไรบ้าง
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุด ตลอดเดือน ม.ค. 65
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุด ตลอดเดือน ม.ค. 65
แนะนำวิธีการทำพาสปอร์ตที่ จ. นครราชสีมา | Wekorat By Wongnai
แนะนำวิธีการทำพาสปอร์ตที่ จ. นครราชสีมา | Wekorat By Wongnai
อัปเดต! ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ตุลาคม 2023 - Sale Here
อัปเดต! ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ตุลาคม 2023 – Sale Here
พาสปอร์ตญี่ปุ่น (Japan Passport)
พาสปอร์ตญี่ปุ่น (Japan Passport)
พาสปอร์ตรถ สำหรับการขับรถเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดู
พาสปอร์ตรถ สำหรับการขับรถเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดู
อัปเดต ทำพาสปอร์ต 10 ปี 2564 จองออนไลน์ เตรียมเอกสารอย่างไร - Bolttech Blog - News & Updates
อัปเดต ทำพาสปอร์ต 10 ปี 2564 จองออนไลน์ เตรียมเอกสารอย่างไร – Bolttech Blog – News & Updates
ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
รีวิว ทําพาสปอร์ต พฤษภาคม 2561 ไม่ถึงครึ่ง ชม. เสร็จ !!! - Pantip
รีวิว ทําพาสปอร์ต พฤษภาคม 2561 ไม่ถึงครึ่ง ชม. เสร็จ !!! – Pantip
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | Passport | หนังสือเดินทาง - Youtube
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | Passport | หนังสือเดินทาง – Youtube
ต่อพาสปอร์ต 2566 ใช้อะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน - Bolttech Blog - News & Updates
ต่อพาสปอร์ต 2566 ใช้อะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน – Bolttech Blog – News & Updates
พาสปอร์ตหายในต่างประเทศต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง
พาสปอร์ตหายในต่างประเทศต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | Passport | หนังสือเดินทาง - Youtube
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | Passport | หนังสือเดินทาง – Youtube
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไร เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิวฉบับ 2566
ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไร เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิวฉบับ 2566
ต่อพาสปอร์ต 2566 ใช้อะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน - Bolttech Blog - News & Updates
ต่อพาสปอร์ต 2566 ใช้อะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน – Bolttech Blog – News & Updates
ทําพาสปอร์ต ใช้อะไรบ้าง 2566 Passport | Bowwy - Youtube
ทําพาสปอร์ต ใช้อะไรบ้าง 2566 Passport | Bowwy – Youtube
ทำพาสปอร์ต ทำที่ไหนดี ใช้เอกสารอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้
ทำพาสปอร์ต ทำที่ไหนดี ใช้เอกสารอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้
ทำพาสปอร์ตเอกสารอะไรที่ต้องใช้พร้อมอัปเดตวิธีทำพาสปอร์ตผ่านเครื่อง Kiosk
ทำพาสปอร์ตเอกสารอะไรที่ต้องใช้พร้อมอัปเดตวิธีทำพาสปอร์ตผ่านเครื่อง Kiosk
ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตให้ลูก และเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง เช็กเลย!
ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตให้ลูก และเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง เช็กเลย!
อัปเดต ขั้นตอนทำพาสปอร์ต 2566 ทำอย่างไรให้ง่ายและรวดเร็ว - Jaymart Insurance
อัปเดต ขั้นตอนทำพาสปอร์ต 2566 ทำอย่างไรให้ง่ายและรวดเร็ว – Jaymart Insurance
พาลูกไป ทำพาสปอร์ต พ่อแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? - Amarinbabyandkids
พาลูกไป ทำพาสปอร์ต พ่อแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? – Amarinbabyandkids
ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตและต่อพาสปอร์ตทั่วประเทศ | Chubb Thailand
รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตและต่อพาสปอร์ตทั่วประเทศ | Chubb Thailand
ทำพาสปอร์ตที่ไหนดี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำพาสปอร์ตกี่วันได้
ทำพาสปอร์ตที่ไหนดี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำพาสปอร์ตกี่วันได้
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุด ตลอดเดือน ม.ค. 65
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุด ตลอดเดือน ม.ค. 65
อัปเดต! ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ตุลาคม 2023 - Sale Here
อัปเดต! ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ตุลาคม 2023 – Sale Here
พาสปอร์ตรถ สำหรับการขับรถเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดู
พาสปอร์ตรถ สำหรับการขับรถเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดู
พาสปอร์ตญี่ปุ่น (Japan Passport)
พาสปอร์ตญี่ปุ่น (Japan Passport)
ทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องจองคิวไหม ต้องอายุเท่าไหร่
ทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องจองคิวไหม ต้องอายุเท่าไหร่
พาสปอร์ตรถ สำหรับการขับรถเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดู
พาสปอร์ตรถ สำหรับการขับรถเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดู
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ย้ายที่ทำการไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ย้ายที่ทำการไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีจองคิวออนไลน์ทำพาสปอร์ต
วิธีจองคิวออนไลน์ทำพาสปอร์ต
ขั้นตอนและเอกสารการทำพาสปอร์ต ครบจบในที่เดียว | Scb Protect
ขั้นตอนและเอกสารการทำพาสปอร์ต ครบจบในที่เดียว | Scb Protect
ขั้นตอน
ขั้นตอน “ทําพาสปอร์ต 2565” วิธีจองคิวออนไลน์ พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ Review | The 1 Today | The 1 Today
วิธีทำ Passport หรือ ทำหนังสือเดินทาง ฉบับเข้าใจง่าย
วิธีทำ Passport หรือ ทำหนังสือเดินทาง ฉบับเข้าใจง่าย
ทำพาสปอร์ตเองใน10นาที!!! รูปไม่สวย=ถ่ายใหม่!! | แกลเลอรีที่โพสต์โดย น้ำผึ้งมะนาว | Lemon8
ทำพาสปอร์ตเองใน10นาที!!! รูปไม่สวย=ถ่ายใหม่!! | แกลเลอรีที่โพสต์โดย น้ำผึ้งมะนาว | Lemon8
พาสปอร์ตหมดอายุต่อที่ไหน ใช้เอกสารอะไร พร้อมขั้นตอนการทำ | Scb Protect
พาสปอร์ตหมดอายุต่อที่ไหน ใช้เอกสารอะไร พร้อมขั้นตอนการทำ | Scb Protect
อัปเดต สถานที่ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ 2566 และ วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์
อัปเดต สถานที่ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ 2566 และ วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์
วิธีทำพาสปอร์ต 2565 และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์
วิธีทำพาสปอร์ต 2565 และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์
การต่ออายุพาสปอร์ตต่างด้าวและต่อใบอนุญาตทำงาน 13 ก.พ.2566 - Jobs Worker Service
การต่ออายุพาสปอร์ตต่างด้าวและต่อใบอนุญาตทำงาน 13 ก.พ.2566 – Jobs Worker Service
แนะนำวิธีการทำพาสปอร์ตที่ จ. นครราชสีมา | Wekorat By Wongnai
แนะนำวิธีการทำพาสปอร์ตที่ จ. นครราชสีมา | Wekorat By Wongnai
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
อยากพาเด็กไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องทำยังไงบ้าง?
อยากพาเด็กไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องทำยังไงบ้าง?

See more here: toplist.tfvp.org

Learn more about the topic ทํา พา สปอร์ต เอกสาร อะไร บ้าง.

See more: toplist.tfvp.org/pr-news

Leave a Comment